در دارالترجمه رسمی آینده، علاوه بر خدمات ترجمه رسمی، خدمات ترجمه غیر رسمی نیز ارائه می‌شود. این خدمات شامل ترجمه متون غیر رسمی مانند متون تبلیغاتی، متون تجاری، متون ادبی، متون وب سایت، متون فنی و تخصصی غیر رسمی و سایر متونی که برای اهداف شخصی، تجاری و آکادمیک مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌باشد.